Gdzie szukać?

INWESTYCYJNE

Perspektywa finansowana na lata 2014-2020 stwarza szerokie możliwości pozyskania dofinansowania na cele związane z szeroko rozumianą modernizacją procesów produkcyjnych i usługowych, realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

W szczególności dostępne będą środki na:

 • zakup środków trwałych
 • zakup technologii
 • prace budowlane
 • zakup nieruchomości

ŚRODOWISKOWE

Wspierane będą inwestycje z zakresu zrównoważonego rozwoju, związane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, podnoszeniem efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz wprowadzaniem na rynek produktów efektywniej wykorzystujących dostępne zasoby i ograniczających wytwarzanie.

B+R

Znacząca część środków unijnych przeznaczona zostanie na wsparcie działalności badawczo- rozwojowej przedsiębiorstw, zmierzającej do opracowania innowacyjnych w skali kraju i świata produktów i usług, tworzenia nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także nawiązywania współpracy z jednostkami naukowymi.

Dotacjami objąć można koszty:

 • wynagrodzeń kadry B+R
 • zakupu sprzętu badawczego
 • budowy laboratoriów
 • zakupu usług badawczych
 • zakupu materiałów eksploatacyjnych

OZE

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej możliwe będzie również finansowanie inwestycji z zakresu energetyki rozproszonej, w tym przede wszystkim wykorzystujących dostępność odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie udzielane będzie na rozwój instalacji opartych na energii:

 • wody
 • wiatru
 • słońca
 • geotermalnej
 • biogazu i biomasy

Finansowanie dostępne będzie zarówno dla podmiotów wykorzystujących energię na potrzeby własne, jak również odprowadzających pozyskaną energię do sieci elektroenergetycznej.